Regulamin Konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU „I PLAY TAURUS AMP”

§1 

DEFINICJE 

Konkurs – konkursy prowadzone na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz na warunkach każdorazowo, szczegółowo określonych w mediach społecznościowych. 
Organizator – wyłącznym organizatorem Konkursu jest RGB Marketing Sp. z o.o., Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław, NIP 8952094716, w dalszej części Regulaminu zwany Organizatorem,  
Fundator – fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
Media społecznościowe – oficjalne kanały społecznościowe marki Taurus Amplification, w szczególności: 
Facebook - https://www.facebook.com/TaurusAmplification/ 

Facebook - https://www.facebook.com/TaurusAmpPoland/ 
Instagram - https://www.instagram.com/taurus_amp/ 
Uczestnik – uczestnikiem Konkursów może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Unii Europejskiej. 
Nagroda – nagrody przewidziane za osiągnięcia w Konkursach, każdorazowo określone w Szczegółach Konkursów. 
Komisje Konkursowe – komisje konkursowe, składające się z przedstawicieli Organizatora uprawnione do rozstrzygania wyników Konkursu. 

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizator przeprowadza Konkursy za pośrednictwem mediów społecznościowych, w sposób każdorazowo określony w Szczegółach Konkursów.
 2. Konkursy nie podlegają zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
 3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna posiadająca profil w mediach społecznościowych, zamieszkała na terytorium Unii Europejskiej. 
 4. W Konkursach nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 
 5. W trakcie trwania Konkursów Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursów. 
 6. Uczestnictwo w Konkursach jest dobrowolne. 

 

§3

CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest promocja muzyków oraz stworzenie im możliwości szerszej prezentacji. 

 

§4

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 

 1. Aby wziąć udział w danym Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:

-Warunkiem koniecznym udziału uczestnika w konkursie jest posiadanie profilu na portalu społecznościowym, w którym ogłoszony jest konkurs. 
- Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu oraz Szczegółami Konkursu zamieszczonego w mediach społecznościowych.
- Potwierdzić uczestnictwo bądź przystąpić do Konkursu, zgodnie z postanowieniami Szczegółów Konkursu.
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. W każdym Konkursie, na zasadach określonych w Szczegółach Konkursu, spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wybierze określoną osobę/określone osoby które nagrodzi. 

4. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 nie będą przyjmowane. 

5. Uczestnicy Konkursów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, a także podejmowania działań w zgodzie z obowiązującym prawem. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w niej tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, w szczególności prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz powszechnie obowiązujących przepisów lub prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, lub godzą w jego wizerunek i reputację. 

 

 

§5

PRAWA AUTORSKIE 

 1. Jeżeli udział w Konkursie będzie się wiązać z obowiązkiem Uczestnika do wykonania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), każdy Uczestnik, który wykonał Utwór w ramach Konkursu oświadczy, że jest wyłącznym autorem wykonanego Utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że wykonany Utwór w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Utworu przenoszone na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania Nagrody. 

 

 

§6

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA 

 1. W każdym Konkursie przewidziane są Nagrody określone w Szczegółach Konkursów. 
 2. Na zasadach określonych w Szczegółach Konkursów, powołane przez Organizatora Komisje Konkursowe wybiorą spośród Uczestników danego Konkursu określoną liczbę osób które, subiektywnym zdaniem Komisji Konkursowych, najlepiej wykonały wskazane zadanie Konkursowe. 
 3. Do zadań Komisji Konkursowych należy wybór zwycięzców Konkursów, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursów oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród zwycięzcom Konkursów oraz terminów ich dostarczenia. 
 4. Zadania Komisji Konkursowych określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Szczegółów Konkursów oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności. 

 

 

§7

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU 

 1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz Szczegółach Konkursów w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu oraz Szczegółów Konkursów obowiązuje odpowiednio od chwili jego opublikowania na Stronie Konkursowej oraz w mediach społecznościowych. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursów. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian. 

 

 

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest RGB Marketing Sp. z o.o., Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław, NIP 8952094716. 

 1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora ds. Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: 
 • listownie na adres: ul. Jana Długosza 2-6, 51-162 Wrocław 
 • przez e-mail: anna.wieczorek@rgbmarketing.pl 
  2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia zwycięzców Konkursów, w celach związanych z realizacją Konkursów i wydania nagród, a także prowadzenia sprawozdawczości finansowej. 
  3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania. 
  4. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 
 • czasu obowiązywania umowy, 
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów. 
  5. Uczestnik konkursu ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mail.
  6. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

§9

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD 

 1. Zwycięzcy Konkursów zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników w mediach społecznościowych lub za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od zakończenia danego Konkursu. 
 2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursów są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody, w tym: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, telefon kontaktowy, miejscowość, adres urzędu skarbowego, celem rozliczenia Nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania ich o przyznaniu Nagrody. 
 3. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien skutecznie przekazać dane adresowe do wysyłki Nagrody na następujący adres e-mail: shop@taurus-amp.com . Jednocześnie każdy zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w mediach społecznościowych oraz na Stronie Konkursowej wraz z podaniem jego imienia i nazwiska, oraz linku do profilu. 
 4. Organizator wyda Nagrody zwycięzcom Konkursu bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy kurierskiej do 14 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników oraz potwierdzenia przez zwycięzcę danych adresowych. 
 5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania Nagrody. 
 6. Każdy zwycięzca Konkursu po otrzymaniu Nagrody będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru Nagrody, chyba że Organizator zwolni go z tego obowiązku. 
 7. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania o przyznaniu Nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora. 
 8. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). 

 

 

§10

REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursami należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs” przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 2 tygodni od daty jego zakończenia. 
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów. 
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursów Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. 

 

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin jest dostępny na Stronie Konkursowej. 
 2. Szczegóły Konkursów są dostępne w mediach społecznościowych przez cały okres trwania danego Konkursu. 
 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Szczegółów Konkursów stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
 5. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz Szczegółów Konkursów, Organizator zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień 

 

 

§12

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  07.06.2019  

 

 

§13

SZCZEGÓŁY KONKURSU 

  

Konkurs trwa od 07.06.2019 r. do 30.06.2019 r. 

  

Etapy konkursu: 

2.1. Do dnia 30.06.2019 r. do godz. 23:59 – Uczestnicy przesyłają filmy z nagranymi utworami muzycznymi z wykorzystaniem produktów marki Taurus Amplification w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram z wykorzystaniem hasztagów #iplaytaurusamp #taurusamp.  

2.2. Co tydzień Komisja Konkursowa będzie dokonywać wstępnej weryfikacji opublikowanych utworów.  

2.3. Do dnia 07.07.2019 r. – Organizator wybierze Zwycięzcę spośród Uczestników i umieści publikacje na oficjalnej stronie w mediach społecznościowych.  

 1. Oceny Uczestników konkursu dokonaKomisja Konkursowapowołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i niezaskarżalne. Komisja będzie oceniać dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, ogólny wyraz artystyczny, a także stopień trudności przygotowania wykonywanych utworów. 
 2. Nagrodą za udziałw konkursie są gadżety reklamowe z logo TaurusAmplification.